Browar Czarnków

Struktura akcjonariatu

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
1. Zbigniew Cheda wraz z
New Business sp. z o.o.1)
57 554 389 59,67 % 59,67 %
2. Foroneus sp. z o.o 32 400 000 33,59 % 33,59 %
3. Pozostali 6 495 611 6,74 % 6,74 %
RAZEM 96 450 000 100,00 % 100,00 %

1) Emitent prezentuje łączną liczbę akcji Pana Zbigniewa Chedy, posiadanych bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną, tj. New Bussiness sp. z o.o. Z prezentowanego pakietu Pan Zbigniew Cheda posiada bezpośrednio 3.600.000 akcji stanowiących udział 3,73% w kapitale zakładowym i głosach, zaś spółka New Bussiness sp. z o.o. posiada 53.954.389 akcji, stanowiących udział 55,94% w kapitale zakładowym i głosach.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

782 118 100

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.