Browar Czarnków

Struktura akcjonariatu

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
1. Jacek Siwek* 6 927 832 44,84% 44,84%
2. Andrzej Szwarc* 4 025 442 26,05% 26,05%
3. Paweł Cichosz 1 144 835 7,41% 7,41%
4. Agata Mitchell 821 258 5,32% 5,32%
5. Pozostali 2 530 633 16,38% 16,38%
RAZEM 15 450 000 100,00% 100,00%

* wraz z podmiotami w domniemanym porozumieniu

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Kamiński – Prezes Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

695 180 345

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.