Browar Czarnków

Struktura akcjonariatu

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
1. Jacek Siwek* 6 927 832 44,84% 44,84%
2. Paweł Cichosz 2 948 637 19,09% 19,09%
3. Andrzej Szwarc* 1 210 804 7,83% 7,83%
4. Agata Mitchell 821 258 5,32% 5,32%
5. Pozostali 3 541 469 22,92% 22,92%
RAZEM 15 450 000 100,00% 100,00%

* wraz z podmiotami w domniemanym porozumieniu

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Kamiński – Prezes Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

695 180 345

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.