Browar Czarnków

Walne zgromadzenie

11 czerwiec 2021 r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
 
Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
  4. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  6. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  7. uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
  8. podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
  9. Zamknięcie obrad.

2021-06-11  Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ  na dzień 30.06.2021r.
2021-06-11 - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r._ebi
2021-06-11 - załącznik - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu
2021-06-11 - załącznik - projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30
2021-06-11- załącznik - Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30
2021-06-11- załącznik - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu01 czerwiec 2021 r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00 –399 Warszawa.
 
 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 30.06.2021r.

- projekty Uchwał;

- informacja o ogólnej liczbie głosów;

- formularz głosowania przez pełnomocnika;4 marzec 2021 r.
 

Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 marca 2021r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Smulikowskiego 6/8 Vp., 00-399 Warszawa
 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 2021-03-25

- projekty uchwał NWZ  2021-03-25

- załącznik do uchwały emisji serii I - opinia Zarządu

- załącznik do uchwały emisji serii J - opinia Zarządu

- ogólna liczba głosów Browar Czarnków S A  na NWZ 2021-03-25

- formularz głosowania na NWZ 202-03-25

 

17 lipiec 2020 r.
 

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 13 sierpnia 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 13:00, przy ul. Chłodnej 51, w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, 00-867 Warszawa
 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 13.08.2020r.;

- projekty Uchwał;

- informacja o ogólnej liczbie głosów;

- formularz głosowania przez pełnomocnika;27 czerwca 2019r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2019r.;

- projekty Uchwał;

- informacja o ogólnej liczbie głosów;

- formularz głosowania przez pełnomocnika;

14 marca 2019r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 14.03.2019r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Nowy Świat 53, w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c., 00-042 Warszawa

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień  14.03.2019 r.

- projekty Uchwał;

- informacja o ogólnej liczbie głosów;

formularz głosowania przez pełnomocnika;

15 czerwca 2018r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, 00-811 Warszawa

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 15.06.2018r.;

– projekty Uchwał;

– informacja o ogólnej liczbie głosów;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

22 grudnia 2016r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2016r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna „Krokus”, 00-811 Warszawa

2016-11-23 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2016-12-22

2016-11-23 – Projekty uchwał NWZ 2016-12-22

2016-11-23 – Ogólna liczba głosów NWZ 2016-12-22

2016-11-23 – Formularz głosowania na NWZ 2016-12-22

2016-11-23 – załącznik do uchwały – Opinia Zarzadu o wyłączeniu prawa poboru NWZ 2016-12-22

15 czerwca 2016r.

Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2016r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, o godz. 12:00, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna „Krokus”, 00-811 Warszawa.

2016-05-13 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i pierwsze zwiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

2016-05-13 – projekty uchwał ZWZ 2016-06-15

2016-05-13 – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A.

2016-05-13 formularz głosowania na ZWZ 2016-06-15

2016-05-13 – załącznik do uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15.06.2016r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru

2016-05-13 – załącznik do uchwały nr 21 – Plan połączenia Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.

25 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53 lok. 108, w Kancelarii Notarialnej R. Dor, A. Micorek s.c., 00-042 Warszawa.

28.10.2015r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 25.11.2015r.

28.10.2015r. Projekt uchwał na NWZ w dniu 25.11.2015r.

28.10.2015r. Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.

28.10.2015r. Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A. NWZ 25.11.2015r.

28.10.2015r. Załącznik do uchwały nr 3 NWZ z dnia 25.11.2015r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru

22 października 2015 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 22 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna „Krokus”, o godz. 12:00, 00-811 Warszawa.

2015.09.04 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S A na dzień 22.10.2015

2015.09.04 Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S A

2015.09.04 Projekty uchwał NWZ Browar Gontyniec S A zwołanego na dzień 22.10.2015

2015.09.04 Formularz głosowania Browar Gontyniec S.A.

2015.09.04 Plan połączenia

29 lipca 2015 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 29 lipca 2015 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, w Budynku Zebra Tower, piętro 12, w sali konferencyjnej nr 1, o godz. 16:00.

2015.06.30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki

2015.06.30 Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.

2015.06.30 Projekty uchwał ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. zwołanego na dzień 29.07.2015 r.

2015.06.30 Załącznik do uchwały nr 22 ZWZ z dnia 29.07.2015 r. – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru

2015.06.30 Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, 00-811 Warszawa, przy. ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, w sali konferencyjnej Azalia 2, o godz. 16:00.

2015.07.09 Skorygowana treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r.

13 lutego 2015  r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 13 lutego 2015 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, Budynek 1923. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 16.00.

2015.01.16 Formularz głosowania Browar Gontyniec

2015.01.16 Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec

2015.01.16 Projekty uchwał NWZ spółki Browar Gontyniec zwołanego na dzień 13.02.2015 r.

2015.01.16 Zwołanie NWZ spółki Browar Gontyniec na dzień 13.02.2015 r.

1 października 2014  r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2014 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, Budynek 1923. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

2014.09.02 Formularz głosowania Browar Gontyniec S.A.

2014.09.02 Ogłoszenie Zwołania NZW Browar Gontyniec S.A.

2014.09.02 Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S.A.

2014.09.02 Projekty uchwał NZW Browar Gontyniec S.A.

30 czerwca 2014  r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, Budynek 1923. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

2014.06.04 Ogloszenie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2014 r.

2014.06.04 Projekty Uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2014 r.

2014.06.04 Formularz Głosowania Browar Gontyniec S.A.

2014.06.04 Ogólna Liczba Glosów Browar Gontyniec S.A.

10 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej: Spółka / Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 10 czerwca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, bud. 1923 o godz. 12.00.

2014.05.06 EBI raport 10 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.06.2014

2014.05.06 Zwołanie NWZ spółki Browar Gontyniec na dzień 10.06.2014 r.

2014.05.06 Projekty uchwał NWZ spółki Browar Gontyniec zwołanego na dzień 10.06.2014 r.

2014.05.06 Ogólna liczba glosów Browar Gontyniec

2014.05.06 Formularz glosowania Browar Gontyniec

9 kwietnia 2014 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej: Spółka / Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, bud. 1923 o godz. 12.00.

2014.03.13 Formularz glosowania Browar Gontyniec

2014.03.13 Zwołanie NWZ Browar Gontyniec na 09.04.2014

2014.03.13 EBI raport 05 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 09 kwietnia 2014

2014.03.13 Projekty uchwał NWZ Browar Gontyniec na 09.04.2014

2014.03.13 Opinia Zarządu dot. wyłączenia prawa poboru

2014.03.13 Ogólna liczba glosów Browar Gontyniec

14 sierpnia 2013 r.

Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art.4021, art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie (03-808), przy ulicy Mińskiej 25, bud. 1923, o godz. 12.00.

2013.07.16 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 14.08.2013 r.

2013.07.16 Projekty Uchwał NWZ na 14.08.2013 r.

2013.07.16 Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień 14.08.2013

2013.07.16 Formularz głosowania przez pełnomocnik na dzień 14.08.2013

29 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2013 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, Budynek 1923. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

2013.06.03 Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2013 r.

2013.06.03 Projekty Uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2013 r.

2013.06.03 Ogólna liczba glosow ZWZ na dzień 29.06.2013 r.

2013.06.03 Formularz Głosowania ZWZ na dzień 29.06.2013 r.

23 kwietnia 2013

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce informuje o zwołaniu na dzień 23 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, bud. 1923 o godz. 12.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2013 r.;
 • projekty Uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • informację o ogólnej liczbie głosów.

Formularz Głosowania Przez Pełnomocnika

Informacja O Ogólnej Liczbie Głosów

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ na 23.04.2013 r.

Projekty Uchwał NWZ na 23.04.2013 r.

Załącznik 1 do Projektu Uchwały nr 3

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

782 118 100

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.